Wiadomości Bydgoszcz > News >

GK IMMOBILE SA (22/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 24.10.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A., z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (20/2022) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Podstawa prawna: Inne uregulowania Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także „Spółka Przejmująca”) ze spółką Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”). Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (19/2022) Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., informuje o doręczeniu spółce zależnej PJP Makrum S.A. (dalej zwana Spółką) w dniu 22 lipca 2022 r., ze strony Sądu Okręgowego w Szczecinie, pozwu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (17/2022) Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r., otrzymał informację ze strony spółki zależnej drugiego stopnia Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Wykonawca), o zawarciu w dniu 14 czerwca 2022 r. ze spółką Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (16/2022) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbytym w dniu 10 czerwca 2022 r. było obecnych trzech akcjonariuszy posiadających na tym Zgromadzeniu co najmniej 5% głosów: 1. Pan Rafał Jerzy posiadał samodzielnie 33 142 839 głosów, co stanowiło 73,37% na Walnym Zgromadzeniu, a w ogólnej liczbie […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (14/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 10 czerwca 2022 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (15/2022) Informacje na temat dywidendy

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 10.06.2022 r., uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (11/2022) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, zgodnie z którą Rada Nadzorcza Spółki postanowiła pozytywnie zaopiniować i przedstawić do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję Zarządu […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (3/2022) Zawarcie przez Emitenta transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki ATREM S.A.

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04 lutego 2022 roku, otrzymał informację ze strony podmiotu pośredniczącego w przyjmowaniu ofert sprzedaży Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w związku […]

Więcej
  • 1
  • 2
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM