Wiadomości Bydgoszcz > News >

GK IMMOBILE SA (3/2023) Korekta raportu Rb 3/2023: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

W nawiązaniu do raport bieżącego nr 3/2023 z dnia 24.01.2023 r., Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje o zmianie terminu przekazywanie raportów jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2023 r., z dnia 31 maja 2023 r., na 30 maj 2023 r. W związku z powyższą korektą, terminy publikacji raportów okresowych […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (29/2022) Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną MAKRUM Development Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2022 r., Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie z wniosku Spółki Przejmującej o wpisie w rejestrze przedsiębiorców połączenia Spółki Przejmującej ze spółką MAKRUM Development Sp. z .o., z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”). Połączenie […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (28/2022) Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.10.2022 r.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, odbytym w dniu 24 października 2022 r., był obecny jeden akcjonariusz posiadających na tym Zgromadzeniu co najmniej 5% głosów, tj. Pan Rafał Jerzy, który posiadał samodzielnie 33 142 839 głosów, co stanowiło 98,20 % na Walnym Zgromadzeniu, a w […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (27/2022) Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 24 października 2022 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Odstąpiono od głosowania nad uchwałą w […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (26/2022) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż otrzymała w dniu dzisiejszym od P. Piotra Fortuny, Członka Zarządu Spółki, zawiadomienie o nabyciu akcji o treści jak w załączonym dokumencie. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (25/2022) Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż otrzymała w dniu dzisiejszym od P. Piotra Fortuny, Członka Zarządu Spółki, zawiadomienie o nabyciu akcji o treści jak w załączonym dokumencie. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (22/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 24.10.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A., z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (20/2022) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Podstawa prawna: Inne uregulowania Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także „Spółka Przejmująca”) ze spółką Makrum Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka Przejmowana”). Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia przez Spółkę Przejmującą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne, stosownie […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (19/2022) Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., informuje o doręczeniu spółce zależnej PJP Makrum S.A. (dalej zwana Spółką) w dniu 22 lipca 2022 r., ze strony Sądu Okręgowego w Szczecinie, pozwu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. […]

Więcej

GK IMMOBILE SA (17/2022) Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r., otrzymał informację ze strony spółki zależnej drugiego stopnia Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Wykonawca), o zawarciu w dniu 14 czerwca 2022 r. ze spółką Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą […]

Więcej
  • 1
  • 2
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM