Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (19/2022) Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę

GK IMMOBILE SA (19/2022) Doręczenie spółce zależnej Emitenta pozwu o zapłatę

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., informuje o doręczeniu spółce zależnej PJP Makrum S.A. (dalej zwana Spółką) w dniu 22 lipca 2022 r., ze strony Sądu Okręgowego w Szczecinie, pozwu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej Zamawiający) o zapłatę kwoty łącznie 23.311.169,66 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31.12.2021 r., na którą składa się kwota kary umownej w związku ze zwłoką w usunięciu wady w wysokości 568.000 PLN, wynikającej z umowy na realizację przez Spółkę jako wykonawcę zadania o nazwie: „Wymiana suszarni nawozów 311 X PN-2” z dnia 04 kwietnia 2017 r., roszczenie tytułem wykonawstwa zastępczego w wysokości 926.477,89 PLN i kwota odszkodowania uzupełniającego, w związku ze „stratami produkcyjnymi” w wysokości 21.816.691,77 PLN.

Jak już Zarząd Emitenta informował, Zarząd Spółki roszczenie Zamawiającego uznaje za bezzasadne. Spółka szczegółowo odniesie się do pozwu Zamawiającego w odpowiedzi na pozew.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM