Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (22/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 24.10.2022 r., projekty uchwał

GK IMMOBILE SA (22/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 24.10.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A., z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 24 października 2022 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Makrum Development Sp. z o.o.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM