Wiadomości Bydgoszcz > News >

ATREM SA (13/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym, tj. 13 czerwca 2022 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w […]

Więcej

ATREM SA (14/2022) Informacje na temat dywidendy

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13.06.2022 r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021, w kwocie 6.091.852,14 zł, tj. 0,66 […]

Więcej

ATREM SA (15/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.

Zarząd Atrem S.A. z siedziba w Bydgoszczy podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 roku: 1. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiadała 6.618.184 głosów, z ogólnej liczby 9 230 079 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów na […]

Więcej

ATREM SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 13 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (adres: Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295677 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale […]

Więcej

ATREM SA (5/2022) Podjęcie decyzji o zwiększeniu rezerwy na potencjalną stratę

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką” lub „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 19.02.2021 r., informuje, że w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok, działając zgodnie z MSR37 Rezerwy, zidentyfikowano istotne ryzyko powiększenia straty na kontrakcie realizowanym w Segmencie Elektroenergetyka, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji […]

Więcej

ATREM SA (4/2022) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

Zarząd spółki ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2022 roku, otrzymał informację od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, o rozliczeniu nabycia w dniu 09 lutego 2022 r. łącznie 526 332 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w odpowiedzi na wezwanie […]

Więcej

ATREM SA (3/2022) Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki

Zarząd spółki ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 08 grudnia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04 lutego 2022 roku, otrzymał informację związaną z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 08 grudnia 2021 r., ogłoszonym przez spółkę Grupa […]

Więcej
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM