Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > ATREM SA (13/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.

ATREM SA (13/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym, tj. 13 czerwca 2022 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 5 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ponadto odstąpiono od głosowania uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej zaplanowanej w ramach punktu 17 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych propozycji zmian Radzie Nadzorczej.

Dokonano zmiany treści uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, przewidzianej w pkt 13 porządku obrad, w zakresie terminu wypłaty dywidendy. Propozycję Zarządu Spółki terminu wypłaty dywidendy wskazanej jako 28.09.2022 r., zmieniono na dzień 21.09.2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM