Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > ATREM SA (4/2022) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

ATREM SA (4/2022) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza

Zarząd spółki ATREM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2022 roku, otrzymał informację od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, o rozliczeniu nabycia w dniu 09 lutego 2022 r. łącznie 526 332 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 08 grudnia 2021 r.

Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiadała bezpośrednio 6.091.852 akcji Spółki, stanowiących 66% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 6.091.852 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, których dotyczy zawiadomienie, Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. bezpośrednio posiada 6.618.184 akcji Spółki, stanowiących 71,70% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 6.618.184 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 71,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, spółka Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformowała, iż:

1. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A nie posiada akcji Spółki poprzez podmioty zależne.

2. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią, o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. powyżej wskazanej ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM