Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > ATREM SA (5/2022) Podjęcie decyzji o zwiększeniu rezerwy na potencjalną stratę

ATREM SA (5/2022) Podjęcie decyzji o zwiększeniu rezerwy na potencjalną stratę

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką” lub „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 19.02.2021 r., informuje, że w ramach prac nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok, działając zgodnie z MSR37 Rezerwy, zidentyfikowano istotne ryzyko powiększenia straty na kontrakcie realizowanym w Segmencie Elektroenergetyka, którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” i w dniu 18.03.2022 roku, Zarząd Spółki podjął decyzję o zwiększeniu rezerwy w kwocie 2.107.682,55 zł. W następstwie przeprowadzonej analizy Zarząd ustalił, że zaistniały okoliczności mające wpływ na zwiększenie budżetowanych kosztów, co związane jest w głównej mierze z przedłużeniem realizacji kontraktu, wzrostem cen komponentów oraz podwykonawstwa.

Rezerwa obejmuje całość strat poniesionych i prognozowanych (na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego) do zakończenia kontraktu. Dokonane zmiany mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Emitenta.

Powyższe zdarzenie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, którego publikacja planowana jest na 25.03.2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM