Wiadomości Bydgoszcz > News >

DROZAPOL-PROFIL SA (13/2022) Sprzedaż nieruchomości oraz maszyn i urządzeń przez Emitenta oraz Spółkę Zależną

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 26.10.2022 r. Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o sprzedaży firmie CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 2 w dniu 14.12.2022 r. nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Antoniego Hedy pd. „Szary” 32, w skład której wchodzi prawo wieczystego […]

Więcej

DROZAPOL-PROFIL SA (11/2022) Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie

Zarząd Drozapol-Profil S.A. dalej: „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.06.2022 r. o zarejestrowaniu zmiany § 22 ust.2, §24 oraz §31 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.06.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. […]

Więcej

DROZAPOL-PROFIL SA (7/2022) Informacja o podjęciu przez Spółkę Zależną Uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2021

Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej DP Invest Sp. z o.o. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2021 w wysokości 1 968 694,62 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy […]

Więcej

DROZAPOL-PROFIL SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000208464 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 […]

Więcej

DROZAPOL-PROFIL SA (2/2022) Rezygnacja Prokurenta i powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu 11.02.2022 r. wpłynęła rezygnacja Pana Jordana Madej z tytułu powołania na funkcję Prokurenta Spółki, z dniem 11.02.2022 roku. Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje jednocześnie, że w dniu 11.02.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na V-ce Prezesa Zarządu z dniem 11.02.2022 r. Pana Jordana Madej. Pan Jordan […]

Więcej
Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM