Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > DROZAPOL-PROFIL SA (13/2022) Sprzedaż nieruchomości oraz maszyn i urządzeń przez Emitenta oraz Spółkę Zależną

DROZAPOL-PROFIL SA (13/2022) Sprzedaż nieruchomości oraz maszyn i urządzeń przez Emitenta oraz Spółkę Zależną

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 26.10.2022 r. Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o sprzedaży firmie CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 2 w dniu 14.12.2022 r. nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Antoniego Hedy pd. „Szary” 32, w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki o powierzchni 1,6352 ha. Sprzedażą objęte zostały wszystkie zabudowy ww. nieruchomości. Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 4 520 000,00 zł netto (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) plus VAT. Wartość bilansowa nieruchomości na dzień 30.11.2022 r. wynosiła 2 479 079,62 zł. Dodatni wynik tej transakcji uwidoczniony będzie w rachunku zysków i start za IV kwartał br.

Zarząd Spółki informuje także, iż w dniu 14.12.2022 r. Spółka zależna DP INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w której Drozapol-Profil S.A. posiada 100% udziałów również dokonała sprzedaży firmie CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 2 nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Antoniego Hedy pd. „Szary” 34, w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki o powierzchni 3,6786 ha. Sprzedażą objęte zostały wszystkie zabudowy ww. nieruchomości. Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 14 800 000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) plus VAT. Wartość bilansowa nieruchomości na dzień 30.11.2022 r. wynosiła 14 230 300,00 zł. Dodatni wynik tej transakcji uwidoczniony będzie w rachunku zysków i start za IV kwartał br.

Sprzedaż Nieruchomości przez Spółkę DP Invest Sp. z o.o. stanowi realizację celu gospodarczego wyznaczonego przez jedynego Wspólnika DP Invest Sp. z o.o. tj. Drozapol-Profil SA. w momencie powołania Spółki, bowiem jednym z głównych założeń i przedmiotem działalności Spółki DP Invest Sp. z o.o. było wynajmowanie i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. W związku z działaniami podjętymi przez Spółkę zależną odnośnie zbycia tej nieruchomości, Zarząd Drozapol-Profil S.A. na podstawie opinii wystawionej przez Radę Nadzorczą Spółki podjął decyzję o dołączeniu do transakcji i zbyciu należącej do Spółki nieruchomości wraz z przynależnymi prawami, czym zainteresowany był kupujący. Sprzedaż nieruchomości przez Emitenta nie oznacza zakończenia na ten moment jego działalności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółka będzie, bowiem najmować od Kupującego część sprzedanego obiektu. Spółka zależna nadal będzie prowadzić sprzedaż wyrobów hutniczych, a także nie wyklucza podjęcia nowych inwestycji.

Jednocześnie Zarząd chciałby poinformować o sprzedaży w dniu 14.12.2022 r. firmie CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 2, kilku maszyn należących do Emitenta, na które składają się m.in. suwnice znajdujące się w sprzedawanych obiektach oraz maszyny wykorzystywane do produkcji zbrojeń budowlanych. Łączna wartość transakcji wyniosła 1 510 000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100) plus VAT. Ich wartość bilansowa na dzień 30.11.2022 r. wynosiła 1 305 550,45 zł. W związku z powyższym, mając także na względzie aktualną sytuację w segmencie budowlanym, Emitent informuje również, że podjął decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji zbrojeń budowlanych w Bydgoszczy. Zarząd Spółki oraz kadra menedżerska na bieżąco monitorują sytuację na rynku, co może mieć wpływ na ewentualne wznowienie produkcji po zakupie nowoczesnych i bardziej wydajnych maszyn. Dalsza obsługa klientów Emitenta w segmencie budowlanym odbywać się będzie w inny sposób, z innych lokalizacji.

Powyższa informacja w ocenie Zarządu Spółki stanowi informację poufną (w rozumieniu art.7 Rozporządzenia MAR), gdyż transakcja ta, ze względu na jej wartość jest istotna dla Spółki oraz Spółki zależnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM