Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > DADELO SA (14/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

DADELO SA (14/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki DADELO S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 29.08.2022 r. powziął informację o rejestracji w dniu 26.08.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki w związku z podjęciem uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

W związku z powyższym, § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.970,00 PLN (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na (i) 6.867.500 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja o numerach A 1 do A 6.867.500 oraz (ii) 137.350 (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja o numerach B 1 do B 137.350 (iii) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja, o numerach od C 1 do C 4.600.000.”

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku).

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o 68.675 sztuk akcji serii B, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów uległy zmianie. W związku z tym, zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.970,00 PLN i dzieli się na 11.549.910 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, reprezentujących łącznie 11.549.910 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

a) 6.867.500 sztuk akcji serii A,

b) 137.350 sztuk akcji serii B,

c) 4.600.000 sztuk akcji serii C.

Na skutek emisji akcji kapitał docelowy został pomniejszony o wartość nominalną wyemitowanych akcji serii B o kwotę 13.735,00 zł i wynosi obecnie 13.735,00 zł.

Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu do publicznej wiadomości aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM