Wiadomości Bydgoszcz > News > Polityka > Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus – wpływ na polskie rolnictwo

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus – wpływ na polskie rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraża uznanie dla Roberta Telusa za jego pracę jako ministra. Z jego rządów zostały przeprowadzone trudne reformy, które wpłynęły na stabilizację sytuacji na rynku zbożowym. Te wypracowane rezultaty stały się zasługą jego ciężkiej pracy, zwłaszcza w trudnym okresie kryzysu ukraińskiego.

Aby ustabilizować rynek zbóż, resort rolnictwa zdecydował się na wsparcie finansowe dla rolników, którzy sprzedawali zboża z długo zalegających magazynów. Przy oferowanych dopłatach do ceny skupu, cena była wyższa, niż na światowych rynkach i była w pełni konkurencyjna dla rolników. W ten sposób w ciągu 4 miesięcy zostało upłynnione 4 mln ton zalegającego zboża.

Ustabilizowanie rynku zbożowego poprzez dopłaty skutkowało zmniejszeniem nadwyżki zboża i umożliwiło rolnikom sprzedaż zboża po cenach zbliżonych do rynkowych. Przy wsparciu finansowym resortu rolnictwa, rolnicy otrzymali wyższe ceny skupu, co z kolei stworzyło lepszą sytuację ekonomiczną dla mających zboża do sprzedaży.

Minister Robert Telus, w pierwszych tygodniach swojego urzędowania, udał się do protestujących w Szczecinie rolników, zapoznając się z ich postulatami. Przedstawiciele różnych ugrupowań rolniczych, w tym Solidarność Rolników Indywidualnych, mieli spore oczekiwania wobec dialogu z rządem. Minister Telus postanowił uczynić wszystko, aby osiągnąć porozumienie, które zadowoliłoby obie strony.

Jego starania okazały się sukcesem – 27 kwietnia 2023 r. Porozumienie w Szczecinie zostało podpisane, a rolnicy zawiesili swój strajk. Minister Telus został pochwalony za swoje działania, które przyczyniły się do zapewnienia lepszego życia dla rolników w całym kraju.

Bezprecedensowa pomoc finansowa dla rolnictwa

Na mocy Porozumienia Szczecińskiego został wypracowany Pakiet pomocy finansowej dla branży rolniczej. 15 miliardów złotych z krajowego budżetu stanowi bezprecedensową wsparcie dla sektora rolnego. Już dziś wdrożone, realne działania wsparcia przełożyły się na konkretną, finansową pomoc dla polskich rolników.

Dokonaliśmy wspólnego wypracowania nowego zestawu dopłat do sprzedanego zboża, w tym:

• Dopłaty do sprzedanej pszenicy zostały ustalone na poziomie 3025 zł za hektar, co odpowiada ok. 550 zł dopłaty do jednej tony sprzedanej pszenicy.

• Stawki dopłat do zboża zostały zwiększone o ok. 100 proc. od dnia 1 grudnia 2022 r.

• Pierwszych 300 hektarów, bez względu na wielkość gospodarstwa, będzie uprawnione do dopłat.

• Dopłaty do pozostałych zbóż, tj. jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanki zbożowej, kukurydzy oraz rzepaku i rzepiku – wycenione są w przedziale 700 zł/1 ha do 1750 zł/1 ha.

• Wszystkie stawki dopłat są obowiązujące od dnia 1 grudnia 2022 r.

Polska wprowadziła dopłaty do nawozów, których żaden inny kraj Unii Europejskiej nie posiada. W 2023 roku rząd zamierza przeznaczyć 4,7 miliarda złotych na ten cel, co daje dopłatę w wysokości 500 zł na hektar.

• Dopłaty do paliwa rolniczego: Zwrot 3 zł do 1 litra zakupionego oleju napędowego. To wzrost o 200 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł.

• Dodatek sołecki: 400 zł miesięcznie dla sołtysa, który pełnił funkcję co najmniej trzy kadencje, przez 10 lat. Wysokość będzie corocznie waloryzowana.

• Uproszczenie ekoschematów dla gospodarstw do 5 ha – wartość pomocy: 250 EUR do 1 ha.

• Pomoc dla pszczelarzy: Podwyższono do 100 mln zł limit dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelarskich.

• Wsparcie producentów trzody chlewnej:

• wprowadzenie hodowli świń na własny użytek;

• kontynuacja Programu Locha+ – wartość pomocy to 600 mln zł, a pomoc wyniesie 150 zł do każdej sztuki świni, jednak nie więcej niż 600 tys. zł dla producenta świń.

• Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego – wartość pomocy to 250 mln zł.

• Kredyty płynnościowe – w zależności od wielkości gospodarstwa od 150 do 500 tys. zł, z okresem do 72 miesięcy i oprocentowaniem 1 proc.

• Kredyty skupowe – 1-procentowe kredyty do wysokości 50 mln zł dla skupujących zboża i owoce miękkie.

• Zmiany w gospodarce gruntami – dotyczące określania należności czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. To także prawo nabycia przez KOWR zadłużonych gospodarstw, by dokonać spłaty zadłużenia i zawarcia umowy dzierżawy tej nieruchomości z dotychczasowym właścicielem, z możliwością wydłużenia okresu dzierżawy.

Od 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie Fundusz Ochrony Rolnictwa, który ma chronić rolników przed skutkami upadłości firm skupujących. Skarb Państwa wypłaci rolnikom należne im pieniądze w ramach tego funduszu, a następnie będzie starał się dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. Jest to gwarancja, że rolnicy otrzymają należne im pieniądze.

Aby wspomóc producentów, rząd wprowadził dopłatę w wysokości 200 złotych do każdej tony mokrej kukurydzy skupionej przez podmioty skupowe.

Nowe przepisy prawne usprawniły procedury budowlane, pozwalając na budowę bez konieczności występowania o pozwolenie na budowę, a jedynie poprzez zgłoszenie budowy:

• naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności maksymalnie do 250 m3 i wysokości do 15 m;

• jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostym układzie, związanych z produkcją rolną, o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2.

Działania międzynarodowe

Realizacja celów polskiego rządu wymagała także inicjatyw na arenie międzynarodowej. W rezultacie, 5 krajów przyfrontowych – Polska, Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Węgry – zawarło sojusz, którym kieruje minister Robert Telus. Przyczyniło się to do zainteresowania problemem ze strony Unii Europejskiej, która podjęła następujące kroki:

UE zareagowała na problemy państw przyfrontowych wprowadzając unijne ograniczenia dotyczące zakazu importu zbóż, które mają na celu zabezpieczenie naszych rynków (15 kwietnia i 15 września). Skuteczności tego działania potwierdziło utworzenie systemu korytarzy solidarnościowych. UE okazała się wysoce wrażliwa na potrzeby państw przyfrontowych i zachowała się w odpowiedzialny sposób.

Eksport zboża wzrósł w ostatnim miesiącu do poziomu 1,2 mln ton i tranzyt aż do 346 tys. ton zboża, co oznacza wzrost aż o 3-krotność w stosunku do wartości wyjściowej 133 tys. ton zboża.

Sojusz „5” krajów przyfrontowych stał się silnym i wyrazistym głosem współpracującym z UE. Dzięki wspólnym działaniom zaproponowano pomoc w wysokości 100 mln euro dla krajów przyfrontowych.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej zaangażowały się w ochronę przyfrontowych regionów, tworząc i wspierając projekty, które ułatwią zrównoważony i trwały rozwój i współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Minister Robert Telus, w imieniu Komisji Europejskiej, wygłosił ważne przemówienie podczas AGRiFISH w Luksemburgu, w którym przedstawił stanowisko „5” oraz omówił swoje wizje w siedzibie KE w Brukseli.

Komisja Europejska zapowiedziała ułatwienia dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Dzięki temu produkcja rolna będzie miała dostęp do odpadów i energii z źródeł odnawialnych. Wyprodukowany w biogazowni ferment będzie wykorzystywany w produkcji rolnej, co obniży jej koszty i poprawi efektywność.

Minister Telus wyraził również swoje przekonanie, że dzięki tym ułatwieniom biogazownie będą nie tylko przynosić korzyści dla branży rolnej, ale także dla środowiska i gospodarki, a w konsekwencji dla całego społeczeństwa.

Aby zapewnić stabilność cen malin na rynku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało o uruchomieniu skupu malin w województwie lubelskim. Zarządzającym skupem był wiceminister Rafał Romanowski, współpracujący z ministrem Robertem Telusem. Dzięki temu możliwe było zapobieżenie powstawaniu nierównowagi na rynku i ustalenia właściwych cen malin.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjowało także wdrażanie innych strategii stabilizacji cen malin, takich jak wsparcie finansowe dla plantatorów, dzięki czemu zostaną oni zabezpieczeni przed wahaniem cen malin. Celem Ministerstwa jest zapewnienie stabilności cen malin, aby zapobiec niekorzystnym skutkom na rynku.

Producenci kalafiorów i brokułów otrzymają wsparcie w kwocie 1 250 zł na 1 ha upraw, jeśli odmówi im dostawca odbioru pełnej ilości zakontraktowanych produktów rolnych.

Sadownicy i plantatorzy truskawek mogą liczyć na wsparcie, jeśli ich uprawy ucierpiały w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Pomoc w postaci zapłaty odszkodowania zostanie przyznana producentom rolnym w wysokości odpowiedniej do skali szkód poniesionych przez uprawy.

Wsparcie finansowe jest niezbędne, aby pomóc producentom w odzyskaniu strat, jakie ponieśli w wyniku wyżej wymienionych zdarzeń.

Aby wesprzeć Kółka Gospodyń Wiejskich w ich działalności, Rząd wprowadził szereg regulacji prawnych, umożliwiających udzielanie wsparcia finansowego. Ta inicjatywa przyniosła fantastyczne rezultaty – wyraźnie widać to po sukcesie konkursu „Bitwa Regionów”, który cieszył się ogromną popularnością wśród kół z całego kraju.

Ogromne zainteresowanie wzbudziło przeprowadzenie I Ogólnopolskiej Parady Kół Gospodyń Wiejskich.

Aktywne włączanie się młodych ludzi w działalność kół jest najlepszym dowodem na efekty wprowadzanych zmian.

Główne działania legislacyjne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował:

• 23 rozporządzenia, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

• 7 Ustaw zostało zatwierdzonych przez Sejm RP.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest dla państwa niezwykle istotne, dlatego też Kółm Gospodyń Wiejskich z gmin do 20 tysięcy ludności, które uzyskały w wyborach frekwencję powyżej 60 proc., przysługuje bon frekwencyjny w wysokości 250 tys. zł. Środki zostaną wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie powyższych ustaw i rozporządzeń zostały wprowadzone następujące rozwiązania.

• Udzielenie Kółm Gospodyń Wiejskich dotacji w wysokości 250 tys. zł w przypadku osiągnięcia wysokiej frekwencji w wyborach.

• Utworzenie platformy internetowej ułatwiającej wymianę doświadczeń i współpracę.

• Organizacja cyklicznych spotkań i szkoleń w celu poszerzenia wiedzy.

Wyraźnie podkreślamy, że komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Autor komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM