Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > PJP MAKRUM SA (11/2022) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

PJP MAKRUM SA (11/2022) Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.

Zarząd spółki PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 02 grudnia 2022 roku, otrzymał informację od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej GK IMMOBILE), także jako następca prawny MAKRUM Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w oparciu o treść art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku połączenia w trybie art. 492 § 1 ust. 1 oraz art. 515 §1 w związku art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych ze swoją spółką zależną MAKRUM Development Sp. z o.o. w dniu 30.11.2022 r., na podstawie którego cały majątek MAKRUM Development Sp. z o.o. przeniesiony został na GK IMMOBILE, GK IMMOBILE weszła bezpośrednio w posiadanie 600.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki PJP MAKRUM S.A. (dalej Spółka).

Przed wyżej wymienionych zdarzeniem GK IMMOBILE posiadała bezpośrednio 2.998.602 akcji Spółki stanowiących 50.12% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 2.998.602 głosów, co stanowi 50.12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wystąpieniu wyżej wymienionego zdarzenia, GK IMMOBILE bezpośrednio posiada 3.598.602 akcji Spółki, stanowiących 60,15 % kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 3.598.602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 60,15 % z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie GK IMMOBILE jako następca prawny MAKRUM Development Sp. z o.o. poinformowała, że przed wyżej wymienionych zdarzeniem MAKRUM Development Sp. z o.o. posiadała 600.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,03% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Natomiast po wyżej wymienionym zdarzeniu, MAKRUM Development Sp. z o.o. z dniem 30.11.2022 r. przestała być akcjonariuszem Spółki.

Stan posiadania w ramach grupy kapitałowej spółki GK IMMOBILE nie uległ zmianie w stosunku do stanu posiadania akcji Spółki przed w/w zdarzeniem, co oznacza, że GK IMMOBILE posiada nadal bezpośrednio oraz pośrednio 3.932.370 akcji Spółki, stanowiących 65.73% kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 3.932.370 głosów, co stanowi 65,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 69 ust. 4 ustawy o której mowa powyżej, GK IMMOBILE poinformowała, iż:

1. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiada akcje Spółki. poprzez podmioty zależne: Kuchet Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, CDI 10 Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Hotel 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. powyżej wskazanej ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM