Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (15/2022) Informacje na temat dywidendy

GK IMMOBILE SA (15/2022) Informacje na temat dywidendy

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 10.06.2022 r., uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.014.517,28 zł, (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych 28/100), wedle następujących zasad:

a) w podziale zysku biorą udział wszyscy akcjonariusze Spółki z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 414.031 akcji;

b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,04 zł (słownie: zero złotych i cztery grosze);

c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 09.09.2022 r.;

d) termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 23.09.2022 r.

Jeżeli Spółka do ww. dnia dywidendy nabędzie kolejne akcje własne, to kwota zysku netto przypadające na te akcje pomniejszy wskazaną powyżej łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty dywidendy i odpowiednio zwiększy kwotę wyłączoną od podziału z przeznaczeniem na kapitał zapasowy tworzony z niepodzielonych zysków.

Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 75 362 932 sztuk, pomniejszonej o liczbę akcji własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM