Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > GK IMMOBILE SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał

GK IMMOBILE SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 10.06.2022 r., projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 15:00, w Bydgoszczy, w Hotelu FOCUS Premium „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,

f) pokrycia straty za rok 2021,

g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 w Spółce.

12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM