Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > Szacunkowa realizacja budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. – Raport

Szacunkowa realizacja budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. – Raport

Magdalena Bogucka, prezes zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA Sp. z o.o., podkreśliła na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, że bycie liderem to nie tylko przywilej, ale i wielka odpowiedzialność.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r.

W stosunku do wydatków w okresie styczeń – marzec 2022 r. wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosły 136,7 mld zł, co oznacza wzrost o 5,6 mld zł. Największy udział w wydatkach budżetowych miały wydatki na cele socjalne, które wyniosły ok. 64,7 mld zł, tj. 47,3 % wszystkich wydatków budżetowych w okresie styczeń – marzec 2023 r.

Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r.

Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniósł 12,0 mld zł, tj. 17,7 % wszystkich wydatków budżetowych w tym okresie. W stosunku do okresu styczeń – marzec 2022 r. deficyt budżetu państwa wzrósł o 3,3 mld zł.

Zadłużenie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r.

Zadłużenie budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosło ok. 1,8 bln zł, tj. o ok. 17,6 mld zł więcej niż w okresie styczeń – marzec 2022 r. W stosunku do stanu na koniec 2022 r. zadłużenie budżetu państwa wzrosło o 4,4 mld zł.

Inwestycje budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r.

Inwestycje budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosły ok. 37,3 mld zł, co oznacza wzrost o 5,3 mld zł w porównaniu z okresem styczeń – marzec 2022 r. Największy udział w inwestycjach budżetowych miały inwestycje w infrastrukturę transportową, które wyniosły ok. 14,5 mld zł, tj. 38,9 % wszystkich inwestycji budżetowych w tym okresie.

Środki na wynagrodzenia w budżecie państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r.

Środki na wynagrodzenia w budżecie państwa w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosły ok. 27,2 mld zł, tj. o ok. 2,6 mld zł więcej niż w okresie styczeń – marzec 2022 r. W stosunku do stanu na koniec 2022 r. środki na wynagrodzenia w budżecie państwa wzrosły o 5,2 mld zł.

Fundusz sołecki w okresie styczeń – marzec 2023 r.

Środki z Funduszu Sołeckiego w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosły ok. 1,7 mld zł, tj. o ok. 0,3 mld zł więcej niż w okresie styczeń – marzec 2022 r. W stosunku do stanu na koniec 2022 r. środki z Funduszu Sołeckiego w budżecie państwa wzrosły o 0,7 mld zł.

W związku z obniżeniem stawki podatku w 2022 roku oraz zapowiadanymi wyższymi zwrotami nadpłaconego podatku, przewidywana jest niewielka różnica w dochodach z PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ten stan rzeczy jest zgodny z planowaniami budżetu na 2023 rok.

Porównując do poprzedniego roku, dochody z podatku VAT wzrosły o 0,8% (czyli ok. 0,5 mld zł), dochody z podatku PIT zmalały o 29,3% (czyli ok. 4,7 mld zł), dochody z podatku CIT wzrosły o 8,6% (czyli ok. 1,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier zwiększyły się o 4,7% (tj. ok. 0,9 mld zł) oraz dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 3,9% (tj. ok. 0,1 mld zł).

Dochody niepodatkowe w okresie styczeń – marzec 2023 r. wyniosły ok. 15,3 mld zł i były wyższe o ok. 6,3 mld zł (tj. 70,4%) w porównaniu ze styczniem – marcem 2022 r.

W porównaniu do roku poprzedniego, dochody z podatku od towarów i usług wzrosły o 0,8%, z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły o 29,3%, z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o 8,6%, z podatku akcyzowego i podatku od gier wzrosły o 4,7%, a z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 3,9%.

Ogólnie, dochody niepodatkowe w styczniu – marcu 2023 r. wyniosły ok. 15,3 mld zł i były wyższe o ok. 6,3 mld zł (tj. 70,4%) w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Analizując dane, odnotowano wyraźny wzrost dochodów nieopodatkowych w porównaniu z rokiem poprzednim, zarówno w odniesieniu do podatków, jak i dochodów nieopodatkowych.

Również w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano wyraźny wzrost dochodów z podatków VAT, CIT, akcyzowych, od gier i od niektórych instytucji finansowych.

Jednocześnie, dochody z podatku PIT uległy znacznemu obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego.

Styczeń – marzec 2023 r. przyniósł wydatki budżetu państwa na poziomie 136,7 mld zł, co stanowi 20,3 % zaplanowanej kwoty. W porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (120,4 mld zł) widać wzrost w wysokości 16,4 mld zł, co stanowi 13,6 %.

Wzrost wydatków budżetu państwa pomiędzy styczniem a marcem 2023 r. wyniósł 16,4 mld zł, co oznacza wzrost o 13,6 % w porównaniu do wydatków w tym samym okresie w 2022 r.

Do czerwca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał przejąć od jednostek samorządu terytorialnego zadanie wypłacania świadczenia 500+. W związku z tym, do budżetu państwa trafi około 9,9 mld zł więcej, co sprawi, że wykonanie wydatków wzrośnie.

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego wykazała wyższe wykonanie w wysokości 4,5 mld zł w ramach części 82. Dodatkowo, część 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa wzrosła o 3,1 mld zł ze względu na wyższe koszty obsługi długu krajowego, spowodowane wzrostem stóp procentowych. Jednakże, dotychczasowe koszty są nadal poniżej oczekiwań zapisanych w ustawie budżetowej na 2023 rok. Wzrost odnotowano także w części 29 – Obrona narodowa, gdzie wykonanie wyniosło 7,3 mld zł w związku z zwiększonymi potrzebami zakupu uzbrojenia.

W I kwartale 2023 r. wykonanie budżetów wojewodów było niższe o 10,8 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku, co wynikało głównie z przekazania wypłaty 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmniejszenia środków własnych Unii Europejskiej. Efektem tego było rozliczenie nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie. Ponadto zanotowano zmniejszenie wpłat z tytułu należności celnych. Wszystko to skompensowało wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku.

Po pierwszym kwartale 2023 roku deficyt budżetu państwa nie odbiega znacząco od oczekiwanych wyników zapisanych w prognozie realizacji budżetu.

Informacje publikowane w serwisie PAP pozostają bez zmian od momentu dostarczenia ich przez nadawcę. PAP SA nie ponosi odpowiedzialności za ich treść – zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM