Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > VISTAL GDYNIA SA (3/2023) Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę

VISTAL GDYNIA SA (3/2023) Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 8.810.729,64 zł (słownie osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 64/100). Dochodzone roszczenia obejmują w przeważającej części przysługujące Spółce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357(1) k.c. oraz art. 632 § 2, k.c. wzrostem kosztów realizacji umowy kontraktu „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”.

W ocenie Spółki przy realizacji Umowy nie wystąpiły przesłanki pozwalające Trakcja S.A. na odstąpienie od Umowy, a Spółka nie dopuściła się zawinionej zwłoki przy jej realizacji. Spółka stoi na stanowisku, że przysługujące jej roszczenia z tytułu waloryzacji, kary umownej oraz wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót dodatkowych są w pełni zasadne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM