Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > Kujawsko-pomorskie: modernizacja sieci drogowej – nowe możliwości

Kujawsko-pomorskie: modernizacja sieci drogowej – nowe możliwości

Produkcja wykorzystywanych do budowy instalacji OZE surowców, takich jak węgiel koksowy czy miedź, jest szczególnie istotna dla Polski. Uczestnicy panelu zorganizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Krynica Forum 2023 zgodzili się, że Europa musi dążyć do realizacji swoich zobowiązań klimatycznych bez rezygnacji z wydobycia i przetwarzania rodzimych surowców, korzystając z nich zamiast ich importu z zagranicy.

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło szereg inwestycji w celu polepszenia komunikacji na sieci drogowej w województwie kujawsko-pomorskim. Budowa drogi ekspresowej S10, a także sześciu obwodnic, w ramach Programu budowy 100 obwodnic, jest najważniejszym elementem tego planu inwestycyjnego.

Dla zapewnienia płynnej i bezpiecznej komunikacji oraz usprawnienia codziennych podróży, Ministerstwo Infrastruktury skupia się na realizacji tych przedsięwzięć.

Realizacja projektu budowy drogi ekspresowej S10, pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, jest największym wyzwaniem dla województwa kujawsko-pomorskiego. Prace w trybie +projektuj i buduj+ zostały już rozpoczęte, a powstanie nowej dwujezdniowej trasy ma zapewnić większe bezpieczeństwo oraz wygodny ciąg komunikacyjny pomiędzy stolicami województwa – jak powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projekt budowy drogi ekspresowej S10 Toruń – Bydgoszcz został zrealizowany na cztery etapy: Toruń Południe – Toruń Zachód (dobudowa drugiej jezdni), długość: 11,86 km, wartość umowy: 340 mln zł; Toruń Zachód – Solec Kujawski, długość: 21,15 km, wartość umowy: 426 mln zł; Solec Kujawski – Emilianowo, długość: 8,64 km, wartość umowy: 240 mln zł; Emilianowo – Bydgoszcz Południe, długość: 9 km, wartość umowy: 411 mln zł.

Realizacja drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Wyrzysk (w tym obwodnica Nakła nad Notecią) o długości 40 km rozpocznie się w 2026-2027 roku. Decyzja środowiskowa dla tego odcinka została wydana w listopadzie 2022 roku. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do realizacji S10 na odcinku A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Oprócz tego planuje się poszerzenie około 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń – Włocławek, który będzie posiadał wspólny przebieg z S10, z dodatkowym pasem ruchu.

W 2026-2027 roku zostanie oddany do ruchu odcinek S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Realizacja tego zadania zapewni szybszy i bezpieczniejszy dojazd między miastami.

Program budowy 100 obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim

W ramach przewidzianego przez rząd Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) w naszym województwie wybudowanych zostanie sześć nowych obwodnic: Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi Wielkiej i Strzelna.

W celu poprawy bezpieczeństwa, płynności ruchu i jakości powietrza, planowana jest budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62.

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomiczno-środowiskowej, w tym materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także opracowanie koncepcji programowej.

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest prognozowane na III kwartał 2024 roku, natomiast rozpoczęcie inwestycji (w trybie Projektuj i buduj) zaplanowano na IV kwartał 2025 roku, a zakończenie budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego na 2029 rok.

Głównym celem budowy obwodnicy jest zapewnienie bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się dla ruchu tranzytowego, który koncentruje się na drodze krajowej nr 62. Inwestycja zwiększy jednocześnie dostępność do strefy ekonomicznej poprzez poprawę warunków i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu lokalnego i dalekobieżnego.

Inwestycja w obwodnicę Kowalewa Pomorskiego przy drodze krajowej nr 15 pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, przyspieszenie ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego w Brześciu Kujawskim.

Aktualnie prowadzone są prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym oraz koncepcją programową, których celem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja tej inwestycji pozwoli na zapewnienie mieszkańcom wyższego poziomu bezpieczeństwa, jak również sprawny przepływ ruchu na drogach krajowych w całej okolicy.

Uzyskanie decyzji środowiskowej w procesie budowy obwodnicy Kowalewa Pomorskiego planowane jest na II kwartał 2024 roku. Zgodnie z założeniem projektu, inwestycja w trybie „Projektuj i buduj” ma zostać rozpoczęta w IV kwartale 2025 roku, a jej zakończenie przewidziano na 2029 roku.

Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 15. Jest to droga o znaczeniu międzyregionalnym, przyczyniająca się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenia układu komunikacyjnego oraz zwiększenia przepustowości w Kowalewie Pomorskim. Inwestycja ta będzie również wykorzystywana do poprawy warunków i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego oraz lokalnego. Jest ona kontynuacją wcześniejszych wysiłków na rzecz usprawnienia ruchu na tym korytarzu drogi krajowej nr 15, w tym oddania w 2016 roku obejścia centrum Brodnicy oraz obecnie realizowanego dużego obejścia Nowego Miasta Lubawskiego.

W celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego transportu, w ramach drogi krajowej nr 62, opracowywana jest obwodnica Kruszwicy. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie uzupełnione o Koncepcję programową.

Prace nad obwodnicą Kruszwicy będą prowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki podróżowania drogą krajową nr 62.

Początek procesu uzyskania decyzji środowiskowej zaplanowano na III kw. 2024 roku. Inwestycja w trybie Projektuj i buduj przewidziano na IV kw. 2025 roku, a zakończenie budowy wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców w 2029 roku.

Poprzez budowę obwodnicy Kruszwicy, chcemy wyprowadzić ruch tranzytowy z tego miasta, który obecnie koncentruje się na drodze krajowej nr 62. Warto zaznaczyć, że projekt ten jest bardzo istotny dla układu komunikacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, gdyż poprawi on przepustowość korytarzy dróg krajowych dk 15 i dk 25 oraz połączy autostradę A1 z Włocławkiem.

Modernizacja dróg w Kruszwicy przyniesie wymierne korzyści jego mieszkańcom. Bezpieczeństwo na drogach ulegnie poprawie, a układ komunikacyjny zostanie odciążony, zwiększając tym samym przepustowość. Dodatkowo, wszyscy korzystający z tras dalekobieżnych i regionalnych będą mogli podróżować w komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Rozpoczęto już proces przygotowania prac projektowych i studiów dotyczących obwodnicy Lipna w ciągu drogi krajowej nr 67. Prace te łączą w sobie wiele aspektów, w tym technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i programowych.

W ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego opracowywane są materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które stanowią zalążek planowanego projektu obwodnicy.

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest zaplanowane na IV kwartał 2024 roku. Inwestycja w trybie Projektuj i buduj ma zostać rozpoczęta w IV kw. 2025 r., a zakończona w 2029 roku.

Głównym założeniem budowy obwodnicy Lipna jest zmniejszenie koncentracji ruchu tranzytowego w centrum miasta na drodze krajowej nr 67.

Poprawa bezpieczeństwa kierowców i mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości na drodze krajowej nr 10 to tylko niektóre korzyści, jakie przyniesie ta inwestycja. Przejazd dalekobieżnym i regionalnym ruchem będzie znacznie bezpieczniejszy, ponieważ kierowcy nie będą musieli wjeżdżać do centrum miasta.

Nowa obwodnica Nowej Wsi Wielkiej w ciągu drogi krajowej nr 25, w ramach modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, obecnie jest obiektem prac projektowych.

Opracowywana jest dokumentacja, zawierająca m.in. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i materiały, konieczne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także Koncepcję programową tego przedsięwzięcia.

Proces uzyskania decyzji środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej ma zostać zakończony w III kw. 2024 r., a rozpoczęcie inwestycji (w trybie Projektuj i buduj) planowane jest na IV kw. 2025 r. Celem tej budowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie koncentruje się na drodze krajowej nr 25, umożliwiając przejazd pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem, a dalej w kierunku Kutna i Poznania. Jest to jeden z najważniejszych korytarzy województwa. Budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej będzie częścią szerszego planu przebudowy całego ciągu drogi krajowej nr 25. Przedsięwzięcie to zagwarantuje mieszkańcom lepsze bezpieczeństwo, ograniczy skoncentrowany ruch tranzytowy w miejscowości oraz zwiększy przepustowość szlaku komunikacyjnego. Co istotne, przyczyni się to także do poprawy warunków i bezpieczeństwa podróżowania ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Rozpoczęto przygotowanie projektu budowy obwodnicy Strzelna, który będzie częścią drogi krajowej nr 15/25. Dokumentacja opracowywana jest w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Koncepcją programową.

Wstępna koncepcja programowa będzie miała na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, jak również ochrony środowiska naturalnego w regionie.

Budowa obwodnicy Strzelna ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, w którym skrzyżowane są drogi krajowe nr 15, 25 oraz 62. Decyzja środowiskowa jest planowana na III kw. 2024 r., a inwestycja w trybie Projektuj i buduj na IV kw. 2025 r. Zakończenie budowy obwodnicy ma nastąpić w 2029 r. Głównym źródłem ruchu do Strzelna będzie droga krajowa nr 15 i 25 z Torunia i Bydgoszczy, a także droga krajowa nr 62 z Włocławka i autostrady A1 z kierunku wschodniego.

Dzięki ostatnio zakończonej budowie obwodnicy Inowrocławia oraz planowanej budowie obwodnicy Kruszwicy mieszkańcy Strzelna i okolic będą mieli znacznie lepszy dostęp do niezbędnych usług. Inwestycja ta pozwoli również na znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach, zwiększenie przepustowości w Strzelnie oraz odciążenie układu komunikacyjnego a także ułatwi przejazd dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Minister A. Adamczyk podczas konferencji w Bydgoszczy zwrócił uwagę na konieczność ulepszenia infrastruktury na Wiśle. Biorąc pod uwagę obecny stan techniczny mostu fordońskiego, który jest głównym środkiem przeprawy przez rzekę, minster zaproponował stworzenie nowych mostów, które zapewniłyby bezpieczniejszy i szybszy przepływ pojazdów.

Minister A. Adamczyk wspomniał również, że wybudowanie mostów pozwoliłoby na uniknięcie korków i zwiększyłoby bezpieczeństwo na trasach wiodących przez Wisłę.

„Aby skutecznie zapobiec korkom w centrum Bydgoszczy, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił dziś budowę nowej przeprawy drogowej, ponieważ istniejący most na Wiśle w Fordonie wyczerpał swoje możliwości.”

Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję po szczegółowej analizie, która obejmowała wiele możliwych działań.

Podczas swojej wizyty A. Adamczyk odwiedził przeprawę promową w Soleckim Kujawskim – Czarnowie.

Minister powiedział, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie skorzystał z możliwości uzyskania rządowego dofinansowania budowy mostu, zamiast tego wybudowano przeprawę, która niestety nie funkcjonuje.

„Most Solec – Czarnowo to inwestycja, która powinna być realizowana. Połączenie ekspresowej S10 po południowej stronie Wisły i drogi krajowej nr 80 będzie bardzo korzystne dla mieszkańców Bydgoszczy i Solca Kujawskiego. Zgodnie z deklaracją rządu, dzięki aktywności ze strony Marszałka, ta inwestycja może liczyć na pomoc finansową.” — podkreślił A. Adamczyk.

Serwis PAP zapewnia bezpośredni dostęp do komunikatów opublikowanych bez jakichkolwiek ingerencji ze strony PAP SA. Osoba nadająca komunikat ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z zastrzeżeniami ustawy prawo prasowe, art. 42 ust. 2.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM