Wiadomości Bydgoszcz > News > Zdrowie > Polacy i ich uzależnienie od nikotyny: wyniki badań CBOS dla Instytutu Zdrowia i Demokracji

Polacy i ich uzależnienie od nikotyny: wyniki badań CBOS dla Instytutu Zdrowia i Demokracji

Badanie Instytutu Zdrowia i Demokracji we współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat nałogu nikotynowego Polaków okazało się bardzo cenne. Raport „Polacy o swoim nałogu nikotynowym. Badanie opinii publicznej” skupia się na analizie odczuć i postaw 2500 respondentów, którzy zdecydowali się zamienić palenie papierosów na tzw. podgrzewacze tytoniu, po co najmniej roku palenia.

Badanie zostało wykonane przez dwie niezależne instytuty badawcze: Pollster, który specjalizuje się w badaniach wykorzystujących nowe technologie, oraz IQS Think Forward sp. z o.o., lidera badań online w Polsce. Zespołem ekspertów wraz z autorem ankiet badawczych był dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Uczestników badania wyłoniono z dwóch odrębnych i reprezentatywnych grup po 1250 osób każda.

Instytut Zdrowia i Demokracji od ponad trzech lat prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie palenia papierosów z przestrzeni publicznej w Polsce, pod szyldem projektu „Polska bez papierosów”. W związku z 10. rocznicą powołania instytutu przeprowadzono badanie opinii publicznej pod tytułem „Polacy o swoim nałogu nikotynowym”, mające na celu ocenę postaw i odczuć osób w stosunku do palenia papierosów oraz korzystania z podgrzewaczy tytoniu w kontekście wpływu na ich zdrowie. Jest to pierwsze na polskim rynku badanie, przeprowadzone na tak szeroką skalę.

„To nasz wkład do debaty o kluczowych dla polskiego zdrowia publicznego kwestiach. To również mocne zaakcentowanie przez nasz Instytut ważnych społecznie tematów, związanych z poprawą efektywności systemu ochrony zdrowia, ograniczania ryzyk zdrowotnych, a także potrzeb artykułowanych przez środowiska pacjentów, lekarzy POZ i specjalistów, którzy na co dzień dostrzegają katastrofalne skutki zdrowotne, finansowe i społeczne epidemii palenia papierosów. Nie ma dziś, dosłownie i w przenośni, bardziej palącego problemu do zaadresowania, skoro po papierosa każdego dnia sięga już niemal co trzeci dorosły Polak” – mówi Grzegorz Ziemniak z Instytutu Zdrowia i Demokracji, koordynator projektu „Polska bez papierosów”.

„Analiza doświadczeń innych krajów w walce z paleniem, dyskusje i debaty z ostatnich lat z ekspertami oraz decydentami, a przede wszystkim brak podobnych danych i badań w przedmiotowej materii – skłoniły nas do pozyskania twardych, rzetelnych danych. Chcieliśmy zrozumieć, jakie są motywacje, odczucia i opinie statystycznego palacza, który zdecydował się zastąpić papierosa najbliższym dla niego zamiennikiem, czyli podgrzewaczem tytoniu. Włączenie do publicznej dyskusji bezpośrednich doświadczeń i odczuć Polaków, którzy mają perspektywę używania nikotyny w obydwu tych formach – jak zresztą się okazało, radykalnie inaczej przez nich ocenianych – jest wymiarem, którego wyraźnie nam w dyskusji brakowało” – dodaje Grzegorz Ziemniak.

1. Wyniki raportu „Polacy o swoim nałogu nikotynowym…” zostały oparte na udziałowcach, którzy wyrazili zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Respondenci relacjonowali swoje doświadczenia i opinie dotyczące używania produktów tytoniowych.

2. Przedstawiciel Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński został poproszony o wykonanie projektu badawczego, przygotowanie metodologii badania, przeprowadzenia ankiet oraz opracowanie wyników w formie raportu.

3. Aby określić skalę zaangażowania w używanie produktów tytoniowych, przeprowadzono szczegółowe wywiady z respondentami, którzy usilnie wyrażali swoje odczucia na temat palenia papierosów i używania podgrzewaczy tytoniu.

4. Raport „Polacy o swoim nałogu nikotynowym…” został sporządzony na podstawie szczegółowych i autentycznych opinii osób palących papierosy i używających podgrzewaczy tytoniu. Proces badawczy został przeprowadzony przez dr. hab. Janusza Sytnik-Czetwertyńskiego z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Badania przeprowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pozwalają na przyjrzenie się z bliska szkodliwości nowych produktów nikotynowych z perspektywy samych konsumentów. Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, główny koordynator zespołu ekspertów i autor ankiet badawczych, podkreśla, że badanie to wypełnia istotną lukę w dotychczasowych, burzliwych dyskusjach na temat szkodliwości tych produktów.

Jakościowe badania i podwójna weryfikacja, przeprowadzone przez niezależne laboratoria, dostarczają niezbitych dowodów na to, że strategie ograniczania szkód zdrowotnych powodowanych przez palenie papierosów mogą okazać się skuteczne w Polsce. Wykorzystanie tych informacji pozwoli decydentom na wypracowanie nowych polityk zdrowia publicznego, dzięki którym palenie papierosów w przestrzeni publicznej będzie mocno ograniczone.

„Jesteśmy przekonani, że zarówno sam raport, jak i dane z tego badania, okażą się silnym impulsem do stworzenia krajowego i publicznie dostępnego w Polsce systemu, który pozwoli ocenić toksyczność i sklasyfikować szkodliwość wyrobów tytoniowych, w odniesieniu do papierosa jako produktu referencyjnego, który nadal pozostaje najbardziej rozpowszechnionym produktem wśród palaczy. Dopuszczanie do obrotu wszelkich wyrobów nikotynowych powinno odbywać się na podstawie procedury rejestracyjnej oraz badań laboratoryjnych, prowadzonych przez instytucje krajowe. Tak jak ma to miejsce obecnie w wielu innych krajach, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, które dostarczają nam modelowych regulacji w tym zakresie” – mówi Grzegorz Ziemniak z Instytutu Zdrowia i Demokracji.

Aby móc porównać doświadczenia użytkowników dotyczące stosowania alternatywnych urządzeń z odczuciami związanymi z paleniem papierosów, zespół ekspertów wybrał tzw. podgrzewacze tytoniu. Przede wszystkim, na polskim rynku dostępnych jest tylko kilka modeli takich urządzeń, co zapewnia wystandaryzowany asortyment. Uwzględnienie w badaniu e-papierosów nie byłoby miarodajne, gdyż na rynku jest dostępnych wiele różnych produktów, a także niezliczonych płynów zawierających nikotynę. Wybór węższej i wystandaryzowanej grupy podgrzewaczy tytoniu umożliwił wyższą wiarygodność wyników badań. Ponadto, podgrzewacze tytoniu to elektroniczne urządzenia, które podgrzewają zmielony tytoń, więc są najbliższym zamiennikiem papierosa.

Pierwsza:

Raport z badania „Polacy o swoim nałogu nikotynowym – Badanie opinii publicznej” jest dostępny na stronie Instytutu Zdrowia i Demokracji pod adresem http://izid.pl/pdf/IZiD_Badanie_opinii_2023.pdf.

Druga:

Specjaliści Instytutu Zdrowia i Demokracji przeprowadzili badanie „Polacy o swoim nałogu nikotynowym – Badanie opinii publicznej”, wykorzystując technikę CAWI i pytań porównawczych. Do badania użyto dwóch niezależnych grup, po 1250 osób każda. Wyniki badania są dostępne do ściągnięcia pod adresem: http://izid.pl/pdf/IZiD_Badanie_opinii_2023.pdf.

Trzecia:

Instytut Zdrowia i Demokracji przeprowadził badanie „Polacy o swoim nałogu nikotynowym – Badanie opinii publicznej”, w wyniku którego powstał raport dostępny na stronie izid.pl/pdf/IZiD_Badanie_opinii_2023.pdf. Badanie przeprowadzono metodą CAWI i pytań porównawczych, a jego wynikiem jest zestawienie danych z dwóch niezależnych grup, po 1250 osób każda.

Czwarta:

Zespół Instytutu Zdrowia i Demokracji przeprowadził badanie „Polacy o swoim nałogu nikotynowym – Badanie opinii publicznej”, w wyniku którego powstał raport. Można go pobrać z adresu izid.pl/pdf/IZiD_Badanie_opinii_2023.pdf. Badanie oparte zostało na technice CAWI i pytaniach porównawczych, a dane zebrano z dwóch grup po 1250 osób każda.

Aby zagwarantować jak największą wiarygodność wyników, kwestionariusz ankiety został rozesłany do 2500 osób. Dzięki temu, istniała możliwość wykonania porównania wyników uzyskanych przez obie grupy i zapewnienia sobie tzw. krzyżowej, statystycznej wiarygodności.

Badanie opinii publicznej na temat nałogu nikotynowego wśród Polaków

IZiD przeprowadziło badanie opinii publicznej na temat nałogu nikotynowego wśród Polaków. Celem badania było zbadanie poziomu wiedzy na temat nałogu nikotynowego oraz jego skutków zdrowotnych. Badanie zostało przeprowadzone wśród 500 osób w wieku od 18 do 65 lat.

Autorzy raportu:

Badanie opinii publicznej na temat nałogu nikotynowego wśród Polaków zostało zrealizowane przez zespół specjalistów, którym kierował dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Do zespołu naukowego należeli także prof. dr hab. Andrzej Matyja, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Katarzyna Koziak, Warszawski Uniwersytet Medyczny, dr hab. Magdalena Kozela, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Małgorzata Witusiak-Kaleta, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Wyniki badań

Wyniki badań wykazały, że Polacy mają ograniczoną wiedzę na temat nałogu nikotynowego i jego skutków zdrowotnych. Większość respondentów uznała palenie papierosów za szkodliwe dla zdrowia, ale wiedza na temat skutków długotrwałego nałogu była ograniczona.

Konkluzja

Konkluzją badania jest stwierdzenie, że Polacy mają ograniczoną świadomość na temat skutków nałogu nikotynowego. Wobec tego IZiD zaleca wzmocnienie działań edukacyjnych, aby zwiększyć świadomość na temat skutków zdrowotnych długotrwałego palenia papierosów.

IZiD to również przestrzeń do dyskusji o wspieraniu polityki publicznej, w której można wymieniać wiedzę, opinie i poglądy dotyczące edukacji, dialogu i podnoszenia świadomości społecznej i politycznej na temat zdrowia.

IZiD publikuje codzienny FlashBrief24, przybliżając najważniejsze wiadomości i zapowiedzi, a także cotygodniowy MarketBrief, przeznaczony dla specjalistów branży healthcare i pharma. Biuletyn jest adresowany do indywidualnych odbiorców, w tym do kluczowych decydentów polityki zdrowotnej.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM