Wiadomości Bydgoszcz > News > Gospodarka > POLIMEX MOSTOSTAL SA (27/2022) Zawarcie istotnych umów przez Emitenta.

POLIMEX MOSTOSTAL SA (27/2022) Zawarcie istotnych umów przez Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w związku z realizacją projektu budowy źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy (o zawarciu umów w przedmiotowej sprawie Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2022), w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z INNIO Jenbacher Gmbh _ Co OG z siedzibą w Jenbach w Austrii („Wykonawca”) umowę na dostawę 5 agregatów kogeneracyjnych („Umowa EPC”) oraz umowę na serwis ww. agregatów („Umowa LTSA”, łącznie z Umową EPC – „Umowy”). Przedmiotem Umowy EPC jest dostawa 5 agregatów kogeneracyjnych, składających się z układu: silnika gazowego tłokowego o mocy 10,52MWe każdy, generatora, turbosprężarki oraz modułu pomocniczego, z wszelkimi powiązanymi z nią pracami, w tym: pracami montażowymi, rozruchem i przeprowadzeniem szkolenia dla obsługi. Przedmiotem Umowy LTSA jest świadczenie usług serwisowych celem zapewnienia prawidłowego działania ww. agregatów kogeneracyjnych, umożliwiającego w szczególności ich bezpieczną eksploatację oraz zapewnienie osiągania przez nie parametrów gwarantowanych. Umowa EPC przewiduje realizację jej przedmiotu w okresie 30 miesięcy. Umowa LTSA wejdzie w życie w dniu przekazania agregatów do eksploatacji i będzie obowiązywała do dnia, w którym nastąpi wcześniejsze z następujących zdarzeń: (i) upływ 10 lat od daty wejścia w życie Umowy LTSA albo (ii) przepracowanie przez każdy z agregatów 60.000 motogodzin. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę Umowy EPC ustalono na kwotę 20.750.000,00 EUR netto („Wynagrodzenie EPC”), płatne częściami za poszczególne etapy realizacji Umowy EPC. W Umowie EPC przewidziano wypłatę Wykonawcy zaliczki w wysokości 15% wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy LTSA ustalono maksymalnie na kwotę 19.620.0000,00 EUR netto, na którą składa się kwota 16.350.000,00 EUR netto („Wynagrodzenie Planowe LTSA”) za prace planowe oraz do 3.270.000,00 EUR netto maksymalnie za naprawy nieplanowe. Wykonawca udzieli na przedmiot Umowy EPC gwarancji, wynoszącej w zależności co nastąpi najpierw, 24 miesiące od daty podpisania protokołu przekazania instalacji do eksploatacji, bądź 51 miesięcy od ostatecznego posadowienia ostatniego z agregatów, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym instalacja lub obiekty zakładu nie mogą być wykorzystane z powodu wady objętej gwarancją lub rękojmią, tj. przedłużony maksymalnie do 36 miesięcy od podpisania protokołu przekazania instalacji do eksploatacji lub do 63 miesięcy od posadowienia ostatniego z agregatów, w zależności co nastąpi pierwsze. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki mogących wyniknąć w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umów przez drugą stronę, przewidziano ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy EPC w wysokości 10% Wynagrodzenia EPC brutto i Umowy LTSA w wysokości 3% Wynagrodzenia Planowego LTSA brutto. Umowy przewidują możliwość naliczania przez Spółkę kar umownych, a w określonych wypadkach, Umowy przewidują możliwość odstąpienia od nich przez każdą ze stron.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Jak wykorzystujemy Cookies    Jak wyłączyć cookies
ROZUMIEM